Nara Yoshimoto – ”Do You See the New World?”, 2021  ©Yoshimoto Nara – Pace Gallery